LABMETA - Речници на метафорите
LABMETA е първата българска уеббазирана система за изследване на когнитивни метафори в българските политически речи, дигитален продукт на Лабораторията по приложна лингвистика LABLING  към ШУ „Епископ Константин Преславски“, създаден по идея и концепция на проф. Димитър Попов, изграден от Жанета Андреева към дисертационен труд на тема: "Когнитивните метафори като средство за езикова демагогия в българските политически речи".

Системата LABMETA  е разработена в рамките на Националния проект CLADA-BG.

LABMETA е иновативен лингвистичен продукт, корпус от когнитивни метафори в политическата реч. Електронният ресурс LABMETA е приложим в научни изследвания по съвременна лингвистика, психолингвистика, социолингвистика, културология, политология и др. 

Разработването на уеббазираната система LABMETA започва през август 2022 г. и в настоящия момент за потребителите е достъпна пилотната й версия, която постоянно се обновява и допълва. LABMETA е дигитална колекция от когнитивни метафори, ексцерпирани от български политически речи. Корпусната база данни се състои от 1200 реда с примери.

Разработчици на уеббазираната система LABMETA са доц. д-р Станимир Железов и доц. д-р Красимир Кордов.

В публикации, в които се използват данни от уебсистемата LABMETA, потребителите имат задължението да я цитират:

Попов, Д., Попова, В., Железов, С., Кордов, К., Андреева, Ж. LABMETA –  Корпус на когнитивните метафори в българските политически речи - 2022, Попов, Д., Попова, В., Железов, С., Кордов, К., Андреева, Ж. - https://labmeta.fhn-shu.com/

Изследователи, участвали в събирането на метаданни

1. Людмила Аксентиева Тодорова - студентка, БЪЛГАРСКА ФИЛОЛОГИЯ

2. Гизем Бюлент Кърджалъ - студентка, АНГЛИЙСКА ФИЛОЛОГИЯ

3. Калина Димова Чернева - студентка БЪЛГАРСКА ФИЛОЛОГИЯ